News Video Music Games Health Beauty Woman Job Dating

HÀ NỘI ĐẠI HỌC

Home > Vietnam > Society
ĐHQGHN là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Hi! Welcome to the World site navigation. From here you find the site, but also can recommend the site to here. Submission is free to join is immediate. Now Submit
This is a compendia introduction HÀ NỘI ĐẠI HỌC site, this site has been included among the Society category. Any requests and suggestions should be sent to: emailese@163.com
shenghuobaodian